همکاری با دپارتمان

همکاری با مرکز-سرچ و دانلودموسسه پژوهشی یاد

دانشجوی همکار

هستید لطفا رزومه خود را به همراه یک نمونه از کارهای مرتبط خود را از طریق همین سایت برای ما ارسال نمایید بدیهی است مرکز خدمات دانشجویی سرچ و دانلود از همکاریهای مدام این دفتر با شما استقبال میکند. امید که با تلاش و پیگیریتان، بتوانیم بهترین و اثربخشترین پروژه های سرچ و دانلود را به انجام برسانیم. بدیهی است تعهد و انجام به موقع کار، لازمه ادامه همکاریهای سرچ و دانلود این دفتر میباشد و مطمین هستیم زمانی اقدام به ارسال رزومه میکنید که از عهده انجام پروژه ها در زمان مقرر برآیید پیشتر از شما برای زمانی که در این سایت گذاشتید کمال تشکر و قدردانی را داریم. مدیر موسسه پژوهشی پارس

پرداختی

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته سرچ و دانلود توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی سرچ و دانلود ، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.


انجام کارهای پاره وقت دانشجویی رشته سرچ و دانلود

هستید لطفا رزومه خود را به همراه یک نمونه از کارهای مرتبط خود را از طریق همین سایت برای ما ارسال نمایید بدیهی است مرکز خدمات دانشجویی سرچ و دانلود از همکاریهای مدام این دفتر با شما استقبال میکند. امید که با تلاش و پیگیریتان، بتوانیم بهترین و اثربخشترین پروژه های سرچ و دانلود را به انجام برسانیم. بدیهی است تعهد و انجام به موقع کار، لازمه ادامه همکاریهای سرچ و دانلود این دفتر میباشد و مطمین هستیم زمانی اقدام به ارسال رزومه میکنید که از عهده انجام پروژه ها در زمان مقرر برآیید پیشتر از شما برای زمانی که در این سایت گذاشتید کمال تشکر و قدردانی را داریم. مدیر موسسه پژوهشی پارس

سرچ و دانلود

شرایط پرداخت به این صورت است که پس از انجام کار مربوط به رشته سرچ و دانلود توسط شما، و تایید کار توسط مرکز خدمات دانشجویی سرچ و دانلود ، هزینه ان به شما پرداخت میشود. همیشه قبل از انجام پروژه، نوع کار و زمان و هزینه ان، کار به شما تحویل میشود. کار شما بایستی توسط مشتری نیز تایید شود.

khat khat