تخفیفهای مربوط به سرچ و دانلود

تخفیفهای ویژه برای انجام پروژه های دانشگاهی

تخفیف انجام سرچ و دانلود

در هر سفارش، با توجه به مبلغ فاکتور فعلی در موضوع سرچ و دانلود یک نرخ مشخصی از تخفیف برای پروژه بعدی برای شما در نظر میگیرد. مثلا اگر مبلغ فاکتور فعلی شما 120 هزار تومان باشد، برای کار بعدی(تخفیف کار بعدی) ایکس هزار تومان تخفیف لحاظ میشود و در صورتی که دوستتان را به ما معرفی کنید (تخفیف معرفی مشتری) 2 ایکس هزار تومان به کارت شما به صورت خودکار برگشت داده می شود.

تخفیف انجام سرچ و دانلود

موسسه پژوهشی پارس با توجه به انجام بالای پروژه ها و با توجه به اشنایی کامل با روش انجام پروژه های 0سرچ و دانلود توانسته است هزینه های کارهای مربوط به سرچ و دانلود را تا حدود زیادی کاهش دهد به همین منظورمورد ذیل را به عنوان تخفیف های ویژه به شما پیشنهاد میدهد

تخفیف انجام سرچ و دانلود

ما امیدوار هستیم از کار ما به قدری راضی باشید که معرف ما به دوستانتان باشید و بخواهید آنها نیز همانند شماکار سرچ و دانلود ای خود را با اعتماد و ارامش به انجام رسانند. در صورتی که پروژه سرچ و دانلود سفارش دهید، در فاکتور شما، مبلغ تخفیف معرفی یک دوست مشخص میشود که به حساب شما برگشت داده می شود

تخفیف انجام سرچ و دانلود

شما میتوانید در سفارشهای بعدی خود برای پروژه های مرتبط با سرچ و دانلود از ما 20 تا 50 درصد تخفیف بگیرید. مبلغ دقیق تخفیف درپیش فاکتور شما درج می شود و شما میتوانید در پروژه های بعدی از ان استفاده کنید.

تخفیف انجام سرچ و دانلود

شما میتوانید تخفیفهای فصلی انجام پروژه های سرچ و دانلود را از ما جویا شوید. ما کاتالوگ مربوط به تخفیفها و آفرها را برای شما در تلگرام یا ایمیل ارسال خواهیم نمود تا در صورت تمایل از آنها استفاده نمایید. تخفیفهای پروژه های سرچ و دانلود با توجه به کمی کار در یک زمان کاری و یا وجود کارشناس مرتبط به موضوع وابسته میباشد


روشهای ارزیابی تخفیف برای سفارش پروژه سرچ و دانلود؛

در هر سفارش، با توجه به مبلغ فاکتور فعلی در موضوع سرچ و دانلود یک نرخ مشخصی از تخفیف برای پروژه بعدی برای شما در نظر میگیرد. مثلا اگر مبلغ فاکتور فعلی شما 120 هزار تومان باشد، برای کار بعدی(تخفیف کار بعدی) ایکس هزار تومان تخفیف لحاظ میشود و در صورتی که دوستتان را به ما معرفی کنید (تخفیف معرفی مشتری) 2 ایکس هزار تومان به کارت شما به صورت خودکار برگشت داده می شود.

تخفیفهای ویژه دانشجویی سرچ و دانلود؛

موسسه پژوهشی پارس با توجه به انجام بالای پروژه ها و با توجه به اشنایی کامل با روش انجام پروژه های 0سرچ و دانلود توانسته است هزینه های کارهای مربوط به سرچ و دانلود را تا حدود زیادی کاهش دهد به همین منظورمورد ذیل را به عنوان تخفیف های ویژه به شما پیشنهاد میدهد

ما را به دوستانسرچ و دانلود ای خود معرفی کنید

ما امیدوار هستیم از کار ما به قدری راضی باشید که معرف ما به دوستانتان باشید و بخواهید آنها نیز همانند شماکار سرچ و دانلود ای خود را با اعتماد و ارامش به انجام رسانند. در صورتی که پروژه سرچ و دانلود سفارش دهید، در فاکتور شما، مبلغ تخفیف معرفی یک دوست مشخص میشود که به حساب شما برگشت داده می شود

تخفیف معرفی نفر بعدی سرچ و دانلود

شما میتوانید در سفارشهای بعدی خود برای پروژه های مرتبط با سرچ و دانلود از ما 20 تا 50 درصد تخفیف بگیرید. مبلغ دقیق تخفیف درپیش فاکتور شما درج می شود و شما میتوانید در پروژه های بعدی از ان استفاده کنید.

از تخفیفهای فصلی ما استفاده نمایید سرچ و دانلود

شما میتوانید تخفیفهای فصلی انجام پروژه های سرچ و دانلود را از ما جویا شوید. ما کاتالوگ مربوط به تخفیفها و آفرها را برای شما در تلگرام یا ایمیل ارسال خواهیم نمود تا در صورت تمایل از آنها استفاده نمایید. تخفیفهای پروژه های سرچ و دانلود با توجه به کمی کار در یک زمان کاری و یا وجود کارشناس مرتبط به موضوع وابسته میباشد

khat khat