مغنی

سامانه آزمون آنلاین کتاب مغنی

لطفا یک حرف را انتخاب کنید
در این سامانه هزاران سوال تجزیه و ترکیبی از قرآن قرار داده شده است
یک حرف را انتخاب کنید و به سوال مربوطه جواب دهید
بعد از هر پاسخ ترجمه ایات نمایش داده میشود تا بتوانید جواب صحیح را بیابید
این سوال میتواند چند پاسخ صحیح داشته باشید
با تشکر


سوال اول: در کدام آیه از ایات زیر حرف به معنای میباشد؟

سوال دوم: حرف در آیه زیر به چه معناست؟